لېوال ملي پوهې پروګرام
لېوال ملي پوهې پروګرام
تړاو کاپي کاپي شو
"د لېوال ملي پوهې پروګرام" موخه د ټيکنالوژۍ په مرسته، زدهکړه له ښوونځي، پوهنځي او پوهنتون پرته هر وخت ، هر کور او هرځاى ته رسول دي. همدارنګه دچلولو، کارولو، کارکولو او رامنځتکولو هنرونه له نړۍ راټولول او وړاندې کول دي. د لا زياتو مالوماتو لپاره موږ په ټولنيزو رسنيو کې وګورئ