د ښاغلى لېوال د اوبو سرچينې بډايه کولو اندېښنه خپلولو لومړى هڅه، لوګر افغانستاند ښاغلى لېوال د اوبو سرچينې بډايه کولو اندېښنه خپلولو لومړى هڅه، لوګر افغانستان
تړاو کاپي کاپي شو
د ښاغلى لېوال د اوبو سرچينې بډايه کولو اندېښنه خپلولو لومړى هڅه، لوګر افغانستان
په مارچ ٢٠١٩ کې د لوګر والي ښاغلي حليم فدايي د يوې ورځې لپاره د لوګر ولايت په سر پوري غره کې د ښاغلى نور رحمان لېوال د اوبو د سرچينو بډايى کولو انديښنه خپلولو لپاره ډنډې ويستي او ځينې نيالګي يې هم نيال کړل، خو له بدمرغه دغه لړۍ جاري و نه ساتل شوه، کېداى شي لامل يې دغه چاپېريال لپار د نيالګيو وړتيا يا سياسې انګېزي وي.
© کاپيحق نور رحمان لېوال بنسټ سره خوندي دى ٢٠١٩-٢٠٢١