د ښاغلى لېوال  د اوبو سرچينې بډايه کولو اندېښنه حکومت شپږ کاله وروسته د ١٣٩٨ کب مياشت کې خپله کړهد ښاغلى لېوال  د اوبو سرچينې بډايه کولو اندېښنه حکومت شپږ کاله وروسته د ١٣٩٨ کب مياشت کې خپله کړهد ښاغلى لېوال  د اوبو سرچينې بډايه کولو اندېښنه حکومت شپږ کاله وروسته د ١٣٩٨ کب مياشت کې خپله کړه
تړاو کاپي کاپي شو
د ښاغلى لېوال د اوبو سرچينې بډايه کولو اندېښنه حکومت شپږ کاله وروسته د ١٣٩٨ کب مياشت کې خپله کړه
په افغانستان کې د ښاغلي لېوال د اوبو د سرچينو بداى کول ١٣٩٨کال کې يو ځل اور واخيست، دا ځل د ښاغلي نور رحمان لېوال د ولسمشرۍ د کمپاين په پر وخت دا سکالو دومره مشهور شوه چې ډېری خلک يې د کرنې برخه کې يې حکومت پراختيا او پانګونې ته په نه پاملرنې شکمن شول. هغه وو چې د ټاکنو پاى کې په ٩ د کب ١٣٩٨ د دولتي ملکيت په ډول د ملي پراختيا شرکت رامنځته شو.
ملي پراختيا شرکت په کابل ښار کې د "اوبو سرچينو بډای کولو” پروژه پيل کړه، يو شاوخوا کې يې په کابل کې يو څو غريزې برخو کې کندې/ ډنډې جوړې کړي او ادعايې کړې چې 41000 کارګرانو ته يې ددغې پروژې له امله دندې ورکړي. ښاغلي لېوال د هېواد سياست، ټيکنالوژي، سوداګرۍ، شتمنيز يا اقتصادي پرمختګ سمونپال دى. په ډېرو برخو کې ي ې د ملي ګټو لپاره غوره نوښتونه او اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان کې حکومتونو ډېرې ناوخته خپلې کړې لکه د اوبو د سرچينو بډاى کول چې يې شپږ کاله ورسته خپل کړل.
© کاپيحق نور رحمان لېوال بنسټ سره خوندي دى ٢٠١٩-٢٠٢١