د مورينګه تخم کرلو ګړندى کړنلار ١: تخم له تېغنو وهلو وروسته کرل
تړاو کاپي کاپي شو
په دغه تلګلاره يوه اونۍ پرمختګ کوى، په دغه تګلاره تخم يوه اونۍ کې تېغنې او ريشې کوي چې له هغو وروسته يې په ځمکه، ګلدان يا نيالخلتو کې کرو لاندې ګامونه لري:
تخم د خپلو نيالخلتو يا ګلدانو په تعداد اخلئ.
يوه کاغزي دسمال کې يې کېږدى، دسمال دومره لندوئ چې تخم هم لوند شي، پرسر يې دسمال ور اړوئ او د زيپخلتې په کچه يې رانغاړئ.
زيپ خلته کې يې اچوئ ، په تاوده او تياره ځاى کې يې کېږدئ، څلورمه ورځ يې ګورئ که تيغنې يې وهلې وي او ريښې يې هم کړي وي نو داسې يې کرئ چې ريښې يې په خاور کې خښوئ او پاڼې يې پورته راوباسئ. نور ويډيو وګورئ