د مورينګه تخم خيشتولو څخه وروسته ګلدان، نيالخلتو يا پټي کې کرلو تګلاره
تړاو کاپي کاپي شو
مورينګه داسې ونه ده چې ريښې يې ژورې ځي نو که ګلدان يا نيالختو کې يې کرئ بايد ژور ګلدان يا خلته غوره کړئ، ٤×٤×١١ خلته يا ورته ګلدان به غوره وي د تخم کرلو لپاره لاندې تګلاره غوره کړئ.

د لېوال مورينګه سابه پلي ډول تخم بايد ٢٤ ساعته مخکې له کرلو لوند شي.
تخم بايد يو انچ يا د ګوتې يو بند په وتره خاوره کې ژور خښ کړل شي.
له يوې اونۍ څخه تر دوه اونيو پور تخم شين کېږي.
يو ګلدان يا يو خلته کې يوه دانه وکرئ.