قلمي پنځمه اونۍ
مورينګه سابه پلي ډول قلمې يا بجګي په دوبۍ کې کرنه
تړاو کاپي کاپي شو
قلمې ترلاسه کول
د ځايي مورينګه ونې څخه قلمي راپريکړل شوئ. خاوره مالګينه او په کې ريګ موجود ده. مالږينى دڅا اوبه د ابوکولو لپاره کارول شوي.

کرلو بهير
قلمي په ٣٠ د اپريل ٢٠٢١ کي کينول شوي.

لويدلو بهير
لکه سنګه چې نورو انځورونو کې ښکاري لومړى اونۍ ١ د مۍ ٢٠٢١ نېټه قلمي تيغنې ووهلې.

ناروغيو سره مخامخ کېدل
تر اوسه ناروغيو سره نه دى مخ شوي

په٢٠ د ډيسمبر ٢٠٢١ ،له قلمو يا بجګيو څخه کرلي وني له ٤ مترو لوړي شوي خو ګلان يې تراوسه نه دي غوړولي، په انځور کي وګورئ.
نور انځورونه
قلمي لومړۍ اونۍ
قلمي دوهمه اونۍ
قلمه دريمه اونۍ
قلمي څلورمه اونۍ
قلمې کرل
٢٠ ډيسمبر ٢٠٢١ ونو لوړوالی