سوري شوي تخمبي پوسته شوي تخمتعقيم شوي تخم
مورينګه سابه پلي ډول تخم لوګر، محمداغه، تنګي وغجان کې کرل
تړاو کاپي کاپي شو
تخم دوبۍ کې له ځايي مورينګه ونو څخه ترلاسه شوو او تعقيم کړي کابل ته وليګل شو.

کرلو بهير
٢١ مۍ ٢٠٢١، موږ نن کابل کې تر پنځوسو ښاوخوا تخمونه وکرل
بشپړ تخم مو وکاره، تخم مو پنچر کړ بيا مو وکاره او تخم مو بشپړ له پوسته کړ بيا مو وکاره، ګورو چې کوم ژر شين کېږي.

لويدلو بهير


اوبخور

ناروغيو سره مخامخ کېدل
نور انځورونه
شينکوټ سیوری
شينکوټ
ګلدانونه کې تخم کرنه