د لېوال ملۍ مړښت پروګرام,  لومړي پړاو: د هوا، اوبو، خاورې او خوراک پاکول کتاب
د لېوال ملۍ مړښت پروګرام, لومړي پړاو: د هوا، اوبو، خاورې او خوراک پاکول
تړاو کاپي کاپي شو
دسترخان ډکول، پخلنځى او انګړ پاکول، اوبه او هوا پاکول، خاوره مزېکول، په ښارونو کې خوراک ډېرول او د پاتشونو بياکارونې تيارى ددې پړاو لاسته راوړنې دي.

د هوا، اوبو، خاورې او خوراک پاکوالي لپاره ١٠ اړين توکي په لومړي ځل په بشپړډول خپل هېواد کې ډيزاين، جوړ او ازميښت شوي.
د دسترخان، پخلنځي، انګړ او چاپريال پاکولو لپاره د ښاريکرنې اسانتياوې رامنځته کوي.
پخپلولو بي پخپل کور کې پيسې ګټئ.
د لېوال ملي مړښت پروګرام په مرسته
د ښاروالۍ د ککړتيا او ناروغيو پاى.
په ښار کې کرنه او له کرنې سره د ښاريانو مرسته
د خپل کور، کوڅې، شار او هېواد په پاکولو پيسې ګټل.
ښاريکرنه د هوا، اوبو، خاورې او خوراک پاکولو سرچينه.

د بريښنايې کتاپ لپاره liwal.com وګورئ
له بريښنايي کتابتونو څخه يې اخيستلاى شئ.

د افغانستان جوړ
څېړنه او ليکنه: نور رحمان لېوال
چاپ کال: ١٣٩٣ – 2015