چارو سيمه
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال بنسټ په لاندې ولايتو کې خيريه او بشري مرستو چارې ترسره کوي: