هېواد کې د خوراک نړيوالې ادارې يا WFP مرستې
تړاو کاپي کاپي شو
بيړنۍ مرستې لپاره د خوراک نړيوالې ادراې ته په ٠٧٩٠٥٥٥٥٤٤شمېرې زنګ ووهئ يا له خپل ټليپون څخه د اواز مرستکرښې ٤١٠ شمېرې ته زنګ ووهئ، خپل حالت او کرکيچ ريکارډ کړئ يا wfp.afg@wfp.org بريښناليک ته پيغام واستوئ، يا هم لېوال بسټ سره پرويايل جوړ کړئ موږ مو ستونزه دوى ته ورلېږو.