کورپاڼه > پروژې
پروژې
تړاو کاپي کاپي شو
پروژې د پرمختګ په حال کې دي
تړاو کاپي کاپي شو
تړاو کاپي کاپي شو
زده کړه په هر کور، هر ځاى، هر وخت او هر عمر کې
لېوال ډيجيټل ښوونځى د انټرنټ له لارې (پليکه) او پرته له انټرنټ (بېليکه) لارو د وړکتون نه تر دولسم ټولګي پورې خپلځاني زدکړو ډيجيټلي سيستم دى.
تړاو کاپي کاپي شو
دلېري او مخامخ زدکړو ترکيبي نوښت چې د دوديزو او نويو لارو او وسيلو پرمټ ترلاسي وړ، اسانه او ارزانه لوړې زدکړې په هروخت او هرځاى کې برابروي.