کورپاڼه > نومليکنه
تړاو کاپي کاپي شو
نومليکنه
© کاپيحق نور رحمان لېوال بنسټ سره خوندي دى ٢٠١٩-٢٠٢١