کورپاڼه > ننوتنګ
تړاو کاپي کاپي شو
ننوتنګ
© کاپيحق نور رحمان لېوال بنسټ سره خوندي دى ٢٠١٩-٢٠٢١