کورپاڼه > مورينګه لارښود
© کاپيحق نور رحمان لېوال بنسټ سره خوندي دى ٢٠١٩-٢٠٢١