مورينګه ونې لارښود
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال بسټ هڅه کړې چې مورينګه ونې کرلو، ګټو از زيانونو په اړه دا لارښود ستاسې د مالوماتو لپاره چمتو کړي، د نورو مالوماتو لپاره لاندې سرچينې او انټرنټ کې Moringa oleifera ولټوئ.

ځينې ګټور ويبځايونه دي
https://moringafarms.com/faq/ https://www.permaculturenews.org/2017/09/04/health-benefits-miracle-tree-moringa-tree/

که په دغه لارښود کې سمون او مرسته کول غواړي موږ سره اړيکه وکړئ. په درناوي

لېوال بنسټ اداره