کورپاڼه > پروژې > مورينګه ونه دودول
تړاو کاپي کاپي شو
مورينګه ونه دودول
© کاپيحق نور رحمان لېوال بنسټ سره خوندي دى ٢٠١٩-٢٠٢١